BÔI NHỌ LÃNH TỤ – BẢN CŨ SOẠN LẠI CỦA NHỮNG KẺ BẤT NHÂN

Như đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Đảng ta tổ chức đại hội, hội nghị họp bàn về những vấn đề hệ trọng của đất nước, của Đảng thì các phần tử cơ hội, phản động lại ra sức tìm cách chống phá với mật độ dày đặc hơn. Và mới đây, trên mạng xã hội có đưa ra cái gọi là Một “danh ngôn” cho thấy tư duy xổi của Hồ Chí Minh của Trần Đắng cũng không phải là ngoại lệ.

Đọc nội dung y đưa ra, chúng tôi thấy Trần Đắng đích thực là kẻ bất nhân, bất nghĩa. Trần Đắng đã bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh và một số lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, y lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của các lãnh tụ của Đảng, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc rất trắng trợn.…

Read more