Nhận diện âm mưu xuyên tạc và phản động của Nguyễn Hữu Vinh

Kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt trên Rfavietnam Nguyễn Hữu Vinh có bài viết: Một sản phẩm của sự “nhai lại”, với những ngôn ngữ vừa kích động, vừa mị dân, dẫn dắt có chủ ý nhằm xuyên tạc nội dung bài viết Tổng Bí thư một cách trắng trợn, gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 Thứ nhất, Nguyễn Hữu Vinh cho rằng “Đọc cả bài viết, người ta không tìm đâu ra một bóng dáng của định nghĩa, như thế nào là Chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội là con đường nào?

Read more