BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Do vậy, để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội tất yếu phải tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua đó thúc đẩy phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

1. Sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta. Lợi dụng một số vấn đề bất cập, hạn chế, yếu kém trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, nhất là việc chúng ta chưa đạt được một số chỉ tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa so với định hướng đặt ra để năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.…

Read more