Không thể xuyên tạc bản Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam

Thời gian gần đây, trên trang Baotiengdan có đăng bài viết “Hiến pháp năm 1992 trong mắt tôi” của Nguyễn Duy Vinh; nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc, phản động, phủ nhận những giá trị và ý nghĩa to lớn Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam. Duy Vinh cho rằng, đọc bản Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam thấy rất khập khiễng và lủng củng. Nhưng chính Duy Vĩnh lại thể hiện lối tư duy khập khiễng và lủng củng.

 Một là, Duy Vinh khập khiễng giữa lời nói và thực tế.

Thực tiễn lịch sử khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; trải qua những giai đoạn, thời điểm lịch sử khác nhau, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục được giữ vững, củng cố và nâng cao.…

Read more