KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Vừa qua, trên trang “Quyenduocbiet” Nguyên Anh có bài viết: Nền kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa” sẽ đi về đâu trong đại dịch, cho rằng: nếu đại dịch kéo dài thêm một năm nữa và Việt Nam vẫn duy trì cách chống dịch như hiện nay thị nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ tiêu vong. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp là do doanh nghiệp sẽ phá sản. Vậy thực, hư như thế nào chúng ta hãy phân tích bằng lý luận và thực tiễn để bác bỏ những nhận diện chủ quan, sai lầm của Nguyên Anh.

Thứ nhất, Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta vừa mang những đặc trưng chung của kinh tế thị trường, vừa mang tính đặc thù, đó là định hướng xã hội chủ nghĩa. Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường đó là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, điều này khẳng rõ định bản chất nhân văn, nhân đạo, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, trong đó nhấn mạnh vị trí, vai trò của con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển.…

Read more