Bác bỏ luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của Đỗ Ngà

Trong bài: “Tư duy phân biệt “quý tộc” và “thứ dân” đã đưa đến những cái sai trong chính sách” đăng trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu gần đây, Đỗ Ngà đã tỏ rõ bản chất phản động, chống phá bằng những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc về sự phát triển của giáo dục và y tế ở nước ta, hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy giảm niểm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Y cho rằng: “môi trường giáo dục tồi tàn với nền tảng tri thức nghèo nàn thì đảng mới dễ cai trị” và “không có chuyện đảng lo cho y tế đại chúng tốt như các nước dân chủ được”. Song, thực tiễn ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn sự bịa đặt, xuyên tạc lố bịch của Đỗ Ngà, bởi lẽ:

Một là, ở Việt Nam, phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển.

Read more