Bác bỏ các luận điệu phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

Tiến bộ và công bằng xã hội là ước mơ, khát vọng của loài người trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội. Đây cũng là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trong bài viết: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ:: “Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển”.…

Read more