Sự thật từ góc nhìn của những “nhà dân chủ” chuyên “bứng cây sống, trồng cây chết”

Thói thường của những phần tử bất mãn cũng như những kẻ cơ hội chính trị, phản động là luôn có cái nhìn tiêu cực về đời sống xã hội. Đi đôi với quan điểm tiêu cực đó là những câu chuyện đơm đặt, hão huyền, sặc mùi “thuyết âm mưu” do chính họ dựng lên, để cố tình hướng lái, dẫn dắt dư luận.

Tiêu cực xã hội và tiến bộ xã hội là vấn đề mang tính lịch sử sâu sắc. Nó là câu chuyện không của riêng ai và sẽ tồn tại mãi mãi, ở bất kỳ quốc gia nào, bất kể thể chế chính là gì. Trên thực tiễn, cái mà lúc này được coi là tiến bộ nhưng lại không hẳn phù hợp ở một không gian, thời gian khác, thậm chí lại trở thành tiêu cực, thành lực cản đối với tiến bộ xã hội, và ngược lại.…

Read more