PHẠM TRẦN – KẺ ĂN NÓI HÀM HỒ

Trong những ngày qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang phấn khởi, tin tưởng, tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Ấy vậy mà, bất chấp thực tiễn khách quan, trên trang Danlambao, Phạm Trần đã có bài viết: Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chúi đầu xuống cát”. Y đã không ngượng mồm cho rằng: “Chủ nghĩa Xã hội Cộng sản là của riêng ông Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp đặt và tròng vào cổ người dân thứ Chủ nghĩa ngoại lai này chứ nhân dân không lựa chọn”. Bài viết của Phạm Trần đã gây bức xúc dư luận xã hội, đi ngược với khát vọng không chỉ của nhân dân Việt Nam mà của cả nhân loại tiến bộ trên thế giới.…

Read more