Bộ mặt phản động của Nguyên Anh

Mới đây, trên trang mạng xã hội Nguyên Anh có giật tít: “Tư bản thực dụng & cộng sản ảo dụng”. Bài viết cho thấy một thái độ hằn học, với những nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, xuyên tạc sự thật, bộc lộ rõ những ý đồ chính trị hết sức thâm độc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Song, những luận điệu xuyên tạc, thiếu khách quan đó của y không thể che đậy trước của thực tiễn lịch sử Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhấtđối với cách mạng Việt Nam, đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng để giải phóng dân tộcgiải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Suốt thời gian dài bị chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lược, nhân dân ta đã thấy rõ bản chất áp bức, bóc lột, bất công, tàn bạo của chủ nghĩa tư bản.…

Read more