Chiêu trò xuyên tạc của Trần Đông A

Triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và những vấn đề bức xúc xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền, tán phát thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước là những chiêu trò “đường mòn, lối cũ”, song vô cùng hiểm độc, xảo quyệt. Bởi lẽ, những lời lẽ lừa lọc, dối trá và các quan điểm sai trái, thù địch cứ thường xuyên được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, tất yếu sẽ gây ra sự “bán tín, bán nghi”, thậm chí gây ra sự hoang mang, dao động của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân… Lợi dụng sự kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp tại Hà Nội (từ ngày 04 đến ngày 07/10/2021) và đại dịch Covid-19 bùng phát ở các tỉnh, khu vực phía Nam, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội đã đăng tải hàng trăm bài viết có nội dung hết sức sai trái, phản động trên trang mạng danlambao.com

Read more