Cảnh giác với chiêu trò xuyên tạc đánh giá tình hình kinh tế – xã hội của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Sau hơn 3 ngày làm việc (từ 4-7/10/2021) Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Tại phiên bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị phát biểu, nêu rõ những đánh giá khái quát, trong đó có đánh giá kết quả chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu của Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã kế thừa, phát huy tốt những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và bình tĩnh, tỉnh táo xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, mới phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh.…

Read more