Vẫn là giọng điệu xuyên tạc của Jackhammer Nguyễn

Trên trang baotiengdan phát tán bài viết của Jackhammer Nguyễn, với luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, bóp méo tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, kích động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với hệ thống chính quyền các cấp; bôi nhọ hòng hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước những luận điệu hết sức thâm độc và xảo quyệt của Jackhammer Nguyễn, mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác – vạch trần bộ mặt bỉ ổi của bọn chúng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc đổi mới, cuộc sống bình yên của nhân dân ta.…

Read more