Nguyên Anh – Kẻ đâu còn khối óc và con tim

Nói như vậy, bởi rất nhiều lần qua những bài nói, bài viết Nguyên Anh đã cố tình vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ và phủ nhận công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Mới đây, trên trang quyenduocbiet đăng tải bài viết “Đạo đức Bác Hồ” là cái chi chi? y tỏ rõ là một kẻ vô ơn, hồ đồ, rắp tâm nói xấu Bác: “không có tư cách”, “không có trách nhiệm”, “dùng vũ lực cai trị toàn dân”, và y khuyên “không học tập, làm theo Bác”… Đây là lời lẽ của những kẻ xảo ngôn hết sức nguy hiểm, bởi mục đích sâu xa của chúng nhằm lôi kéo, chia rẽ, kích động, gây hoang mang, làm suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.…

Read more