Không thể phủ nhận thành tựu nhân quyền của Việt Nam

Vấn đề nhân quyền đã và đang được các thế lực thù địch sử dụng như một thứ vũ khí, một vỏ bọc cho các hoạt động chống phá, chuyển hóa chế độ ở Việt Nam. Mới đây trên trang mạng xã hội, kẻ mang danh Đất nước có đăng bài “Dân chủ hóa Việt Nam: Chương trình hành động” đã đưa ra những luận điệu lạc lõng xuyên tạc, bóp méo, phản ánh không đúng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tuy vậy, những lời lẽ mà y đưa ra không thể phủ nhận được sự thật đang tồn tại một cách hiển nhiên rằng ở Việt Nam quyền con người đang được tôn trọng, phát huy hơn bao giờ hết, nhân dân thực sự làm chủ đất nước và quyết định con đường phát triển của mình.

Về mặt pháp lý, bản Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, tiếp tục khẳng định sự nhất quán về nội dung quyền con người, quyền công dân trong các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992; đồng thời, bổ sung nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phù hợp với tình hình mới của đất nước và bối cảnh quốc tế hiện nay để từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.…

Read more

Jackhammer Nguyễn kẻ xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian qua, trên mạng xã hội có bài viết “Dù không muốn gọi đúng tên, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam rất ranh mãnh” của Jackhammer. Nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, khi cho rằng các đảng viên cộng sản được bóc lột người khác. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phản động vì:

Một là, lợi ích của Đảng luôn gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc và của nhân dân

Trong chiều dài lịch sử Việt Nam, khi Tổ quốc đối mặt với thách thức to lớn, yếu tố quyết định cho thắng lợi cuối cùng chính là sự hội tụ về lợi ích của lực lượng lãnh đạo với lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3/2/1930 đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân, lợi ích của Đảng đã hoà quyện, thống nhất với lợi ích của dân tộc và của nhân dân, trở thành sức mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.…

Read more