KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN NỀN DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

Cổ súy cho chế độ đa nguyên, đa đảng, phê phán chế độ một đảng cầm quyền, các thế lực cơ hội, chống đối luôn vu cáo, bịa đặt xã hội mà Đảng và nhân dân ta xây dựng là xã hội không dân chủ. Một trong những luận điệu đó cho rằng: Trong Điều 4 Hiến pháp 2013: hiến định Đảng Cộng sản Việt Nam là “đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc là cực kỳ vô lý, nếu không nói là cưỡng tình đoạt lý. Nó là thói quen độc quyền chân lý và cũng là kết quả của xã hội nhất nguyên, chuyên dùng cấm đoán để trị dân”!. Đó là những lời bịa đặt hết sức trắng trợn bất chấp thành tựu xây dựng, phát triển  đất nước, thực hành dân chủ ở nước ta trong suốt 76 năm qua.…

Read more