“THIỆN Ý”- TÊN PHẢN ĐỘNG NGUY HIỂM

Trên trang Voatiengviet phát tán tài liệu của một tên phản động tự xưng là Thiện Ý có tựa đề: Vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. Với luận điệu của một phần tử phản động luôn có dã tâm hại dân, hại nước, Thiện Ý đã lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền để trơ trẽn xuyên tạc, bóp méo, đơm đặt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Y còn ra sức kích động hòng chia rẽ mối quan hệ giữa các tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước; bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trước những luận điệu nhảm nhí nhưng cũng rất thâm độc, xảo quyệt của một tên phản động, cơ hội chính trị như Thiện Ý, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác, kiên quyết đấu tranh vạch trần và đập tan những luận điệu chống phá của bọn chúng, để bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ thành quả của công cuộc đổi mới và cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân ta.…

Read more

Vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam

Trong 35 năm đổi mới, kinh tế nhà nước (KTNN) luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò chủ đạo, làm nòng cốt và định hướng, hướng dẫn các thành phần kinh tế khác phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Song, với bản chất, âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách để phủ nhận vai trò chủ đạo của KTNN, đồng nhất KTNN với doanh nghiệp nhà nước (DNNN), xuyên tạc chủ trương cổ phần hóa DNNN. Lợi dụng và khoét sâu vào sự yếu kém của một số DNNN để bóp méo và làm lu mờ vai trò của KTNN. Coi sự yếu kém của bộ phận DNNN là sự yếu kém của KTNN.

Cần khẳng định vai trò chủ đạo của KTNN là một trong những vấn đề mấu chốt của việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.…

Read more