“NẾU NHƯ V.I.LÊNIN BỊ XÉT XỬ” – LUẬN ĐIỂM LỐ BỊCH

Thời gian vừa qua trên trang mạng xã hội, có bài viết: “Nếu như Lênin bị xét xử…”. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, sai sự thật nên cần bác bỏ, làm rõ sự thật và khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

V.I.Lênin là nhà tư tưởng, lãnh tụ trực tiếp chỉ đạo Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga giành thắng lợi là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Nói đến V.I.Lênin là nói đến nhà tư tưởng, lãnh tụ thiên tài kế tục sự nghiệp đấu tranh của C.Mác, Ph.Ăngghen để giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân khỏi áp bức, bóc lột và bất công. Dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvic đã huy động sức mạnh của lực lượng công – nông – binh tham gia nên Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 giành thắng lợi.…

Read more