THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC THỰC TIỄN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Mới đây, trên trang mạng xã hội Baotiengdan giật tít “Bàn về khái niệm “Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”” của Đỗ Kim Thêm để câu viu, lòe, bịp thiên hạ. Nội dung Đỗ Kim Thêm muốn gửi đến mọi người lại không đúng với thực tế ở Việt Nam – Đây là thủ đoạn xuyên tạc thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cần nói rõ việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để y và những ai thiếu thông tin như kiểu Đỗ Kim Thêm rõ:

1. Nhận thức lý luận của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa luôn phát triển, hoàn thiện

Yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền lần đầu tiên được Đảng ta chính thức đưa vào văn kiện Đại hội VII của Đảng, trong đó nêu rõ: Quốc hội cần hướng vào việc thực hiện hai yêu cầu cơ bản: Một là, xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước có năng lực định ra một hệ thống luật pháp đồng bộ đáp ứng được yêu cầu mới của sự phát triển kinh tế – xã hội và quản lý mọi mặt xã hội văn minh, tiến bộ; hệ thống pháp luật đó là cơ sở bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực thi có hiệu quả, là một nhân tố trọng yếu làm cho các quan hệ xã hội của chúng ta trở nên lành mạnh hơn.…

Read more

“CHÍ QUANG” – VI RÚT ĐỘC HẠI

Trên trang “Bureau CTM Media – Âu Châu”, kẻ tự xưng là “Chí Quang” phát tán bài viết có tựa đề “Thực trạng pháp luật Việt Nam: có chẳng ra có, không chẳng ra không”. Trong nội dung bài viết, “Chí Quang” đã cố tình bịa đặt, xuyên tạc sự thật về hệ thống pháp luật và tình hình thực thi pháp luật ở nước ta. “Chí Quang” đã trắng trợn phủ nhận tính ưu việt của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phủ nhận sạch trơn những nỗ lực vượt bậc của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. “Chí Quang” đã bộc lộ rõ bản chất của một tên phản động, hại dân, hại nước; “Y” cố tình hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ các cơ quan Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước, mục đích cuối cùng của “Chí Quang” là, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

Luận điệu phản động của Yên Khắc Chính

Vừa qua, trên trang mạng xã hội Luatkhoa.org, Yên Khắc Chính đã giật tít: “Bốn lý do khiến Việt Nam là thiên đường của tin đồn” nhằm xuyên tạc về quyền tự do tiếp cận thông tin ở Việt Nam cũng như những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ quyền tự do thông tin của nhân dân. Song, sự thật đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu của Yên Khắc Chính.

Thứ nhất, ở Việt Nam mọi công dân đều có quyền tự do tiếp cận thông tin.

Quyền tự do tiếp cận thông tin của công dân được quy định rõ tại điều 25, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Theo đó: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.…

Read more

NGUYỄN LƯƠNG TUYỀN ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN, XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Trong những ngày đầu tháng 2/2022, Nguyễn Lương Tuyền đã phát tán bài viết “Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của Cộng sản Việt Nam”. Trong đó, Y ngụy tạo, xuyên tạc lịch sử, đổi trắng thay đen, biến anh hùng giải phóng dân tộc thành tội phạm, biến kẻ xâm lược và tay sai tàn ác của chúng thành nạn nhân.

Nguyễn Lương Tuyền xuyên tạc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Y đổ tội chiến tranh là do Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra và “nạn diệt chủng người Việt” trong khi sự thật lịch là thực dân Pháp đem quân trở lại xâm lược Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã giành lại được nền độc lập từ tay phát xít Nhật thông qua cuộc cách mạng tháng 8, tuyên bố độc lập ngày 02-9-1945.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA DƯƠNG QUỐC CHÍNH

Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Mới đây, Dương Quốc Chính lại đăng bài “Dân chủ tập trung” trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, Y đã công kích, xuyên tạc việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng phải khẳng định chắc chắn rằng, toàn thể Nhân dân Việt Nam cũng như nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới không ai tin vào giọng điệu xảo trá, bất chính của Dương Quốc Chính. Y càng nói, càng viết càng lộ rõ tâm địa xấu xa của kẻ phản động, hại dân, hại nước, bởi vì:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức sâu sắc và kiên định thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Read more

Đoàn Khắc Xuyên – kẻ gieo rắc hoài nghi

Đoàn Khắc Xuyên đăng trên Doithoaionline bài viết “Thể chế và nguồn lực con người”. Thông qua bài viết, Y viện dẫn một số vụ tham nhũng, tiêu cực của những kẻ thoái hóa, biến chất trong ngành y tế, giáo dục, doanh nghiệp; rồi đổ lỗi đó cho thể chế và cơ chế. Y cho rằng “Qua mỗi vụ scandal, lòng tin trong xã hội vào sự trung thực, sự tử tế và cái thiện lại giảm thêm một mức…”, “thể chế không thuận lợi cho sự phát triển của nguồn lực con người có phẩm chất và tài năng đích thực”, kêu gọi “Nếu thể chế không kịp thời thay đổi” để âm mưu tuyên truyền thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cũng như những kẻ khác, luận điệu trong bài viết của Đoàn Khắc Xuyên chỉ nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế dộ XHCN ở Việt Nam mà thôi.…

Read more

Đấu tranh với cái nhìn phiến diện, sai lệch về chính sách quốc phòng Việt Nam

Trong các văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước ta đều khẳng định nhất quán chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất chính nghĩa, hòa bình và tự vệ. Mọi luận điệu xuyên tạc, đi ngược lại lợi ích, nguyện vọng chính đáng của đất nước, nhân dân Việt Nam đều phải bị lên án, bác bỏ.

Điều 4, Luật Quốc phòng chỉ rõ: “… không tham gia lực lượng, liên minh quân sự của bên này chống bên kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi”1.…

Read more

BỔN CŨ SOẠN LẠI

Không có bất cứ dẫn chứng dữ liệu gì mới, tính phi lý đã được chứng minh bác bỏ nhiều lần bằng cả lý luận lẫn thực tiễn nhưng vấn đề dân chủ vẫn được các thế lực phản động thường xuyên sử dụng nhằm chống phá Đảng hòng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, điển hình là mới đây trên trang mạng Quyenduocbiet có đăng bài “Những giá trị Việt Nam cần vươn tới” của đối tượng Nguyên Anh, y đã đưa ra luận điệu cho rằng: “đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng cộng sản hôm nay thì làm gì có dân chủ”.

Có thể khẳng định, đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn tình hình dân chủ ở Việt Nam. Thực tiễn vấn đề dân chủ và thực hành dân chủ ở Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu to lớn cả về nhận thức và tổ chức hiện, biểu hiện trên những vấn đề sau:

Thứ nhất, về nhận thức, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu phải xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, điều đó có nghĩa là tất cả quyền lực đều thuộc về nhân dân, “Bao nhiêu lợi ích đều thuộc về nhân dân”.…

Read more

Cảnh giác với chiêu trò: “Phủ nhận thành quả cách mạng” của các thế lực thù địch!

Để có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa sau hơn 35 năm thực hiện đổi mới đất nước, không thể không nhắc đến sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự cố gắng to lớn, rất đáng tự hào của toàn dân và toàn quân ta. Tuy nhiên, để bôi nhọ và hạ thấp thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, các thế lực thù địch đã cố tình đổi trắng, thay đen, xuyên tạc, bóp méo bản chất, tính chất và thành tựu to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta, nhất là những thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Chúng tập trung công kích, xuyên tạc cái gọi là thành tựu của đổi mới là do Đảng, Nhà nước Việt Nam “tự mình khen mình”, chứ thực chất là không có thật.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA PHẠM TRẦN

Lợi dụng các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam,  Phạm Trần đã đăng trên trang Vietbao bài viết “Đảng mờ dần sau 92 năm, nhằm tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 Phạm Trần đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “ Đảng cộng sản Việt Nam khoe đã có mặt trên đất nước 92 năm, nhưng dân tộc đã mất bao nhiêu triệu con người và đất nước đã tan hoang ra sao sau 30 năm nội chiến… Không đem lại hạnh phúc cho người dân, vì Đảng vẫn độc tài lãnh đạo, độc quyền chính trị và nắm trong tay quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.…

Read more