Sự thật và chính nghĩa đã đập tan mưu đồ đen tối của Trọng Đại

Mới đây, trên trang mạng danchimviet.info đã đăng tải bài viêt của Trọng Đại với nhan đề “Trận đánh cuối cùng, Sài Gòn thất thủ”. Bằng cách nhào nặn, bóp méo các sự kiện lịch sử Trọng Đại đã xuyên tạc bản chất cuộc kháng chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta nhằm phủ nhận lịch sử, chà đạp lên những giá trị của hòa bình mà bao thế hệ người Việt Nam đã đánh đổi cả máu xương mới có được. Nhưng sự thật lịch sử luôn rõ ràng và chỉ có một, không thế lực nào có thể xuyên tạc, bởi.

Một là, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là cuộc chiến tranh chính nghĩa, nhằm đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà

Theo vết xe đổ của rất nhiều phần tử chống đối, Trọng Đại đã lớn tiếng xuyên tạc lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Nam.…

Read more

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ (hết)

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÀ ĐÒI HỎI TẤT YẾU TRONG THỜI KỲ MỚI

Từ ba vấn đề cơ bản mang tính khách quan nêu trên, cùng với tính chủ quan, nội tại của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay cho thấy, việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là đòi hỏi tất yếu trong thời kỳ mới. Sự thành công của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam cùng sự thất bại của những sự đơm đặt, dựng chuyện và xuyên tạc về vấn đề này là tất yếu như nhau.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.…

Read more

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ (tiếp)

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở MỖI QUỐC GIA

LUÔN CÓ TÍNH ĐẶC THÙ RIÊNG BIỆT

Yếu tố cơ bản, bất biến và có ý nghĩa phổ biến của một nhà nước pháp quyền là: Hiến pháp và thượng tôn hiến pháp; tính minh bạch của pháp luật và của việc thực hiện pháp luật; pháp luật phải dễ tiếp cận và được thực hiện kịp thời; phân quyền, phân công, phối hợp quyền lực nhà nước; sự độc lập của Tòa án. Tuy nhiên, một yếu tố cơ bản, đi đôi và gắn liền nữa đó là, sẽ không có và không thể xác lập và khẳng định được chế độ pháp quyền nếu ở một quốc gia có các yếu tố phổ biến và yếu tố đặc thù loại trừ, vô hiệu lẫn nhau, đối nghịch với nhau với tính cách là những giá trị xã hội. Theo đó, cùng với tính phổ biến, tính đặc thù của nhà nước pháp quyền được lịch sử và hiện tại xác nhận trên cả lý thuyết và hiện thực ở vấn đề sau:

Nhà nước pháp quyền ở mỗi nước về thực chất là sự phản ánh mối liên hệ giữa tính phổ biến với tính đặc thù của nhà nước pháp quyền.…

Read more

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ (tiếp)

MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN MÀ LIÊN HỢP QUỐC CÔNG NHẬN LÀ PHÁP QUYỀN TƯ SẢN, PHÁP QUYỀN CAO HƠN

CHỦ QUYỀN QUỐC GIA – DÂN TỘC

Liên Hợp quốc (LHQ) là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế, làm trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế và các mục tiêu chung của toàn cầu. Nhưng cần phải thấy rằng, đa phần các nước trong Liên Hợp quốc là các nước tư sản. Thứ “pháp quyền” mà LHQ đề cao chủ yếu là pháp quyền tư sản. Ngay cả Hiến chương của LHQ và các chuẩn mực về dân chủ, nhân quyền, các hiệp định và hiệp ước của LHQ cũng dựa trên tinh thần và chịu sự chi phối bởi những tư tưởng, tiêu chí của dân chủ tư sản, tự do tư sản và luật pháp vè pháp quyền tư sản.…

Read more

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước là vấn đề tất yếu và xuyên suốt của mọi giai cấp thống trị nhà nước. Không có bất cứ nhà nước nào trong lịch sử ngay từ lúc sinh ra đã hoàn thiện về mọi mặt. Lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta chủ trương xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, để xuyên tạc về chính trị và bịa đặt về thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là âm mưu, thủ đoạn chính trị đen tối của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội về chính trị. Những luận điệu đó cần phải được vạch trần và lên án và đấu tranh bác bỏ trên một số vấn đề chủ yếu sau:

PHÁP QUYỀN TƯ SẢN CÀNG “HOÀN THIỆN” BAO NHIÊU,

CÀNG PHỦ ĐỊNH BẢN CHẤT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

THUỘC VỀ NHÂN DÂN BẤY NHIÊU

Nhà nước pháp quyền là sản phẩm chung của nhân loại.…

Read more

VIỆT NAM CHỈ ĐỨNG VỀ CHÍNH NGHĨA

Sau khi kết quả Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu đình chỉ Nga trong Hội đồng Nhân quyền được công bố, lợi dụng việc Việt Nam bỏ phiếu chống, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn chống đối lại “thừa nước đục thả câu”, “bới lông tìm vết”, đưa ra những luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Việt Nam. Trên các trang mạng rfavietnam.com, Nguyễn Hải Bằng đăng tải bài viết “có phải Việt Nam đã chọn phe” với những nhận định xiên xẹo, suy diễn cho rằng, quyết định của Việt Nam là “khá lạ lùng” hay “chính thức chọn phe, nhưng là phe của những kẻ tội đồ”. Vậy, cần nhìn nhận vấn đề này như thế nào cho đúng?

Việt Nam là một trong số 24 quốc gia bỏ phiếu chống tại Nghị quyết đình chỉ Nga khỏi Hội đồng nhân quyền ngày 7/4/2022.…

Read more

LÝ TRẦN VU KHỐNG VIỆT NAM “ĐÀN ÁP NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN”

Với việc đăng tải bài viết “Putin CSVN: Ai học ai?”, Lý Trần đã tiếp bước các bồi bút phản động, bất mãn nối dài điệp khúc bôi nhọ, vu khống hệ thống chính trị Việt Nam “đàn áp những người bất đồng chính kiến”. Sự bịa đặt trắng trợn của Lý trần đã tự lật tẩy bộ mặt phản động, bám gót, “theo đóm ăn tàn”, phụ họa theo các thế lực thù địch để chống phá đất nước Việt Nam của Y.

Lý trần bịa đặt rằng “Việt Nam đàn áp những người bất đồng chính kiến, thủ tiêu phản biện xã hội bằng những biện pháp, hành động mang tính chất “xã hội đen” như tạt chất bẩn, đe dọa, theo dõi, ngăn cản các hoạt động và xử tù những người “đấu tranh cho dân chủ”. Sự bịa đặt trên của Lý Trần là hết sức lố bịch, khi mà cộng đồng quốc tế, mà điển hình như Tổ chức Liên Hợp Quốc, đã tín nhiệm, bầu Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.…

Read more

Cảnh giác với chiêu trò kích động “Việt Nam theo nước này, chống nước kia”

Trước bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chính sách đối ngoại là đa dạng hóa, đa phương hóa, độc lập, tự chủ, luôn đứng về công lý, không đứng về bên này để chống bên kia. Vậy mà, trên các trang mạng xã hội, xuất hiện các bài viết với lối suy diễn ác ý, xuyên tạc quan điểm của Việt Nam, hoặc đưa những lời khuyên là Việt Nam nên theo nước nọ, không quan hệ với nước kia… Trong bài viết “Covid và Ukraine tạo cơ hội cho Việt Nam thoát Trung nhanh hơn”, với cái nhìn thiển cận và lối suy diễn phiến diện và sự cuồng phương Tây, Jackhammer Nguyễn đã đưa ra “lời khuyên” rằng: “Việt Nam vẫn có khả năng thay đổi để tiến tới một xã hội cởi mở, gần với mô hình phương Tây hơn là Trung Quốc, nếu muốn”, “sự xúc tác để tăng tốc sự thay đổi của Việt Nam, xa Trung Quốc hơn, và gần phương Tây hơn, đó là đại dịch Covid-19 và cuộc chiến Ukraine”.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA PHẠM PHÚ KHẢI

Lợi dụng những diễn biến của tình hình chiến sự trong cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine trong thời gian vừa qua, Phạm Phú Khải đã đăng trên trang Thongluan-rdp.org bài viết “Dân không biết, làm sao làm chủ đất nước, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 Phạm Phú Khải đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Việt Nam hay các chế độ độc tài toàn trị hay cộng sản thì khác…. Khi gặp phải vấn đề tế nhị, khó xử, như liên quan đến quan hệ ngoại giao, điển hình là sự kiện Ukraine hiện nay, họ lại giấu kín, và chỉ thị mọi cơ quan truyền thông tự kiểm soát.…

Read more

HIẾU CHÂN LỢI DỤNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG PHÁ CHẾ DỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Tham nhũng là một vấn nạn của xã hội, bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng đều có vấn nạn này. Ở Việt Nam, tham nhũng được nhận diện là một trong bốn nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp.

Tuy nhiên, không thể lợi dụng vấn đề phòng, chống tham nhũng để xuyên tạc, nói xấu Đảng với mục đích cuối cùng là xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam, như lời của Hiếu Chân, trên trang Viettan.org, trong bài viết: Đảng CSVN có thực tâm chống tham nhũng?

Thứ nhất, Hiếu Chân cần hiểu rằng, khi nói về tham nhũng, V.I.Lênin từng khẳng định: “tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”.…

Read more