PHẢI CHĂNG THỰC HIỆN ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ MỚI CÓ DÂN CHỦ ?

Vừa qua, trên trang Thongluan-rdp.org có bài viết “Giải pháp nào cho đất nước trong tình cảnh lâm nguy”. Với những lời lẽ mang tính kích động quần chúng đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ chế độ độc đảng để thực hiện chế độ đa nguyên chính trị. Chúng ta cần phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái đó dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Vấn đề “đa nguyên luận” không phải là vấn đề mới, được hình thành từ thế kỷ XIX. Tư tưởng “đa nguyên luận” nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng độc quyền, mất dân chủ của giới tài phiệt và một số chính trị gia tư sản, bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp dân cư và lợi ích của một số nhóm nhỏ trong xã hội. Tuy nhiên, tư tưởng “đa nguyên luận” không đạt được mục đích của mình là dân chủ hoá xã hội mà chỉ hình thành nên một số đảng phái trong xã hội nhằm phân chia, tranh giành quyền lực lẫn nhau.…

Read more