SỰ XUYÊN TẠC CỦA TRẦN TRUNG ĐẠO

Trên trang Hung-viet.org Trần Trung Đạo có bài viết với tựa đề: “Sáu lý do giúp chế độ Cộng sản tồn tại. Theo đó, y bịa đặt, vu cáo, thổi phồng, quy kết với lời lẽ hết sức hàm hồ, cho rằng: “Lãnh đạo Cộng sản các nước thường giết chính đồng bào cùng máu mủ, cùng tổ tiên, cùng đất nước”. Đây là luận điệu xuyên tạc vô căn cứ, phản ánh không đúng với hiện thực lịch sử. Bởi lẽ:

Thứ nhất, xuất phát từ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản. Như chúng ta đã biết lịch sử phát triển của loài người từ khi có giai cấp là lịch sử của đấu tranh giai cấp và cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng của nhân loại là cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.…

Read more