Thói rởm đời của ông luật sư “dân chủ”

Lẽ thường, càng học thông, hiểu rộng bao nhiêu, người ta lại càng cẩn trọng, chỉn chu trong lời ăn, tiếng nói bấy nhiêu. Còn thường những kẻ khoa trương, thích khoe chữ, thì lại rỗng tuếch, và Cù Huy Hà Vũ, ông luật sư nhưng không có giấy phép hành nghề luật sư, đã chứng minh điều đó bằng chính những bài viết của ông được đăng trên các trang mạng phản động.

Nói riêng về Cù Huy Hà Vũ, ông tiến sĩ này đã phản lại con đường mà chính gia đình Ông đã chọn, tự biến mình thành một nhà “hoạt động dân chủ”, nhưng thực chất là chống đối Nhà nước Việt Nam. Kể từ khi sang Mỹ định cư, sống kiếp lưu vong nơi xứ người, Cù Huy Hà Vũ thường xuyên xuất hiện trong các cuộc hội thảo mà mục đích duy nhất là nhằm chống phá chế độ, chống phá đất nước Việt Nam.…

Read more