“Văn hóa bịa đặt” của Đoàn Bảo Châu

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc, cốt cách dân tộc. Văn hóa được xác định là một trong những yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, dân tộc. Vì thế, xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững đất nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cách mạng Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, trên trang mạng viettudomunich.org đăng tải bài viết: “Văn hóa ư?” của Đoàn Bảo Châu, y cho rằng: “Các nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam hiện nay là: “Văn hóa mộng mơ”, phi lý; văn hóa phong bì; văn hóa chửi, văn hóa đấu tố; văn hóa ngậm miệng trước bất công, trước kẻ có quyền lực”…Y đổ lỗi cho những sản phẩm văn hóa tự huyễn hoặc ra của y là do: Văn hóa của Việt Nam hiện nay là thứ “văn hóa cớm nắng, thiếu chất và giả tạo”… Đây rõ ràng là luận điệu vô văn hóa, bịa đặt, xuyên tạc và quy chụp về văn hóa, con người Việt Nam của Đoàn Bảo Châu.…

Read more