Giọng điệu xuyên tạc, chống phá của Lý Trần

Vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện bài viết của Lý Trần với tựa đề: “Loa phường: Đảng CSVN vẫn kiên định chính sách ngu dân”. Trong bài viết đó, Lý Trần đã vu khống, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh vực văn hóa, truyền thông, nhưng thực tế đã bác bỏ những luận điệu đó, bởi lẽ:

Trong những năm qua, quyền được tiếp cận thông tin của người dân đã được ghi nhận trong hệ thống pháp luật Việt Nam, cụ thể như Hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin theo quy định của pháp luật” (Điều 69). Đến Hiến pháp năm 2013 quyền tiếp cận thông tin của công dân được quy định một cách chủ động thay vì quy định quyền được thông tin của công dân như trong Hiến pháp năm 1992.…

Read more