VẪN CHIÊU TRÒ CŨ CỦA PHẠM ĐÌNH BÁ

Hằng năm, cứ chuẩn bị đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước ta. Mới đây, trên trang Baoquocdan.org Phạm Đình Bá đã đăng bài “Đừng gọi nó là bác”. Với những câu từ cắt ghép, lời lẽ thô tục, vu khống, Y cho rằng: “Cuộc chiến anh em tương tàn mà nó chủ trương và lãnh đạo trong gần 20 năm từ năm 1955 đến năm 1975 tàn hại khoảng 2 đến 4 triệu dân ta”. Những luận điệu của Phạm Đình Bá là hoàn toàn phản động và sai trái. Bởi vì:

Thứ nhất, như chúng ta đã biết, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước của nhân dân ta từ 1954 đến 1975 là sự tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, nhằm mục tiêu hoàn thành độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.…

Read more