Luận điệu bôi nhọ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta

Thời gian qua, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất đã được Đảng, Nhà nước ta tiến hành một cách công khai, minh bạch, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở. Hàng loạt cán bộ cấp cao sai phạm thuộc diện Trung ương và địa phương quản lý đều đã bị xử lý về các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, biến chất.

Chỉ trong chưa đầy một năm trở lại đây, có 3 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị cách chức hoặc bị khởi tố và 2 ủy viên Trung ương Đảng khác đang bị đề nghị xem xét, kỷ luật vì có những vi phạm nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của Nhà nước. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất đã được nhân dân hết sức đồng tình, tin tưởng, ủng hộ; uy tín của chế độ ngày càng được củng cố. 

Read more

BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC, KÍCH ĐỘNG CỦA PHẠM PHÚ KHẢI

Vừa qua, trên “Voatiengviet” Phạm Phú Khải có bài viết: “Từ khác biệt đến đối lập”, cho rằng chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam không chấp nhận sự khác biệt dẫn đến không chấp nhận sự đối lập. Vì vậy, đất nước không thể phát triển được. Tại sao Phạm Phú Khải lại lấy cớ sự khác biệt để nói xấu chế độ chính trị Việt Nam, phải chăng đây là luận điểm bịp bợm của những kẻ theo đuôi dân chủ?

Thứ nhất, phải hiểu rằng sự khác biệt là những nét riêng, sự độc đáo được khẳng định, được đề cao gắn với đời sống của cá nhân trong xã hội. Sự khác biệt có thể được thể hiện ở suy nghĩ, quan điểm, lối sống, hành động, cách ứng xử của bản thân với người khác nó khiến con người thể hiện được bản sắc riêng, không bị hòa tan trong đám đông, trong cộng đồng.…

Read more