VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Trên trang Bureau CTM Media – Á Châu, kẻ tự xưng Nguyễn Văn Đài phát tán tài liệu có tựa đề “Hiến pháp và quyền thành lập Đảng tại Việt Nam”. Trong tài liệu này, y đã bộc lộ rõ bản chất của phần tử phản động, khi cho rằng: “Mọi công dân Việt Nam có quyền tự do thành lập Đảng”, “Hiến pháp, pháp luật được nhà nước độc tài CSVN xây dựng với mục đích bảo vệ quyền lực chính trị tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Hơn nữa, y còn ra sức kích động, cổ súy nhằm thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Cho tới khi nào các đảng chính trị mới có đủ sự ủng hộ và sức mạnh của quần chúng để gây áp lực buộc nhà nước cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ điều 4 Hiến pháp”.

Read more