Không thể phủ nhận những thành công trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Tham nhũng, tiêu cực là một hiện tượng xã hội khách quan, xảy ra ở mọi chế độ xã hội. Đây cũng là thứ giặc nội xâm tàn phá sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, suy giảm uy tín lãnh đạo của Đảng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Do đó, ở mọi thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn quyết tâm triệt tiêu vấn nạn này.

Ngay khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cảnh cáo về nguy cơ tha hóa của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người đã lên án những biểu hiện của sự tha hóa quyền lực nhà nước trong không ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Người coi tham ô, lãng phí và quan liêu là kẻ thù nguy hiểm của cách mạng. Theo Người, ba căn bệnh này có liên hệ chặt chẽ với nhau, nó ẩn náu kín đáo trong mỗi con người, nó chống phá từ bên trong nội bộ của tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ địch bên ngoài chống phá ta.…

Read more