Luận điệu xuyên tạc phản động của Chu Mộng Long

Trong bài “Mặt nào của văn hóa – đạo đức xuống cấp?” trên Baotiengdan, Chu Mộng Long đã đưa những bình luận về văn hóa, con người Việt Nam chỉ toàn những gam mầu tối sẫm, hòng tạo ra sự hoang mang, dao động trong xã hội. Trong đó, y cho rằng: “với cách xây dựng một nền văn hóa như hiện nay sẽ còn nát bét nhiều thế hệ nữa”, đó là sự xuyên tạc, phủ nhận trắng trợn đường lối, thành tựu trong phát triển văn hóa, con người mà đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi lẽ:

Một là, dưới sự lãnh đạo của Đảng văn hóa, con người Việt Nam không ngừng phát triển, góp phần tích cực, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ tính riêng sau hơn 35 năm đổi mới, nhận thức của toàn xã hội về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn trên các lĩnh vực, các loại hình; các sản phẩm văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu mới, nhiều mặt của xã hội.…

Read more