THẬT ĐÁNG BUỒN CHO CÁC PHẦN TỬ CƠ HỘI, PHẢN ĐỘNG

Vừa qua, trên trang mạng Vietnamthoibao đã đăng tải bài viết: Thật đáng buồn cho đảng! của một kẻ cơ hội phản động lấy bút danh Người Tân Định. Theo tác giả của bài viết điều “thật đáng buồn cho đảng (Đảng Cộng sản Việt Nam)” là: “Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và “Càng ngày đảng càng khẩn thiết hơn trong việc đấu tranh nội bộ để hàn gắn đoàn kết, nâng cao tinh thần cho đảng viên!”. Tác giả bài viết cho rằng đất nước kém phát triển và “Việt Nam có thể mất 197 năm để đuổi kịp Singapore” là do Đảng đã sai lầm đi theo chủ nghĩa Mác- Lênin. Tác giả bài viết đã tán dương, ca ngợi một vài văn sĩ “trở cờ”, “chia tay ý thức hệ”, hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước và vu cáo “Đảng đổ lỗi cho các thế lực thù địch”, “Đảng đổ lỗi cho do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế”…

Sau hơn 35 năm đổi mới, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.…

Read more