SAO LẠI TRÁO TRỞ ĐẾN MỨC BỈ ỔI NHƯ VẬY?!

Lợi dụng vấn đề tòa án các cấp đưa ra xét xử công khai những người có âm mưu, hành động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hộ chủ nghĩa Việt Nam. Những kẻ “cùng hội, cùng thuyền”, những “anh hùng bàn phím”, những “nhà dân chủ vì tiền” lại lên tiếng xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Với mục đích đen tối đó, trên trang “Vietnam.org, kẻ nào đó đã lấy bút danh Tân Phong để đăng bài “Nhà nước thổ phỉ và cuộc trình diễn của cái ác”!

Thông qua bài viết này, Tân Phong đã đánh tráo khái niệm, gây mối hoài nghi về quy định trong tiến trình xét xử ở các phiên tòa, từ đó làm giảm niềm tin của nhân dân đối với pháp luật và cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam.…

Read more