ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM LÀ QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội phản động đã đồng loạt tán phát bài viết Tư duy cải cách giáo điều kìm hãm động lực tăng trưởng kinh tế thế nào? của Phạm Quý Thọ. Với lập luận khiên cưỡng và mưu đồ hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xét lại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, Phạm Quý Thọ đã cố tình đưa ra sự lệch lạc về công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam.

Phạm Quý Thọ cho rằng, công cuộc đổi mới ở Việt Nam đang thực hiện một cách giáo điều, thể hiện ở chỗ tư tưởng CNXH đã không còn thích hợp với thực tế chuyển đổi hiện nay. Rõ ràng đây là luận điệu nguy hiểm, hòng gây hoang mang trong dư luận xã hội, phủ nhận sạch trơn những thành quả sáng tạo “có ý nghĩa lịch sử” của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.…

Read more