CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC CỦA RFA

Một trong những chiêu trò nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động là cố ý gây ra những trở ngại, khó khăn và sự hoài nghi của người dân vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Điển hình cho chiêu trò trên có thể kể đến là Đài Á Châu tự do (RFA), trong nhiều bài viết gần đây, RFA dẫn sự kiện “chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ” rồi bàn luận, tỏ vẻ nghi ngờ về vấn đề “kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin” của Việt Nam và cho rằng Đảng, Nhà nước ta đang “kiên định với cái tiêu vong”, “không có căn cứ khoa học”, “mù quáng”, “giáo điều”… Đây thực ra vẫn là âm mưu “bình cũ rượu mới”, hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more