LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CÔNG CUỘC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA CỦA PHẠM TRẦN

Thời gian gần đây, trên “doithoaionline. com” tán phát bài viết Chống đâu xiêu đó của Phạm Trần, với nội dung xuyên tạc cuộc chiến phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Song thực tiễn đã bác bỏ sự xuyên tạc đó, bởi vì:

1. Tham nhũng là vấn nạn chung của các quốc gia

Với âm mưu lợi dụng cuộc chiến chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước ta Phạm Trần đã lớn tiếng quy chụp: Quốc nạn tham nhũng là của riêng chế độ này mà thôi.. và đây là chuyện riêng của Đảng. Những luận điệu quy chụp này là vô cùng phi lý, phản khoa học. Phạm Trần không che dấu mưu đồ lợi dụng cuộc chiến phòng, chống tham nhũng để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã lựa chọn.…

Read more