Không thể xuyên tạc quan điểm “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” của Đảng

Lợi dụng việc Đảng ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên các trang mạng xã hội, với nhiều bài viết xuyên tạc sai sự thật quan điểm của Đảng về vấn đề đất đai. Mới đây, Phạm Quý Thọ đã đăng tải bài viết “Sửa Luật Đất đai: Thị trường tiến, Đảng Cộng sản lùi” trên Boxitvn.com, với những luận điệu xuyên tạc quan điểm “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” của Đảng.

Như chúng ta đã biết, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đưa ra nhiều quan điểm mới, tiến bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý… Quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ.…

Read more