Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Hải Lê

Mới đây, trên trang “Voatiengviet. Com”, Hải Lê giật tít: “‘Lên án Nga tại Liên Hợp quốc, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng lần thứ ba”. Bài viết là tập hợp hàng loạt luận điệu sai trái, không chính xác, hướng lái theo chiều hướng tiêu cực đường lối đối ngoại của Việt Nam. Y cho rằng: “nền ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội lợi ích quốc gia, làm nhục quốc thể”. Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Như chúng ta đã biết, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển của mình cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại.…

Read more

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Khẳng định ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”[1]. Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ đưa các tầng lớp nhân dân lao động Nga thoát khỏi thân phận bị áp bức, bóc lột trở thành người làm chủ xã hội, làm chủ đất nước, mà còn mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại: thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, soi sáng con đường cho các dân tộc bị áp bức và giải phóng hàng triệu người lao động trên trái đất.…

Read more