VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ VIỆT NAM CỦA NGUYÊN ANH

Trên trang mạng xã hội có giật tít: “Mỉa mai chiếc ghế nhân quyền của đất nước công an trị!” của Nguyên Anh. Thực chất thủ đoạn của Nguyên Anh đăng đàn là cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Y đưa ra các câu hỏi: “Vì sao gọi Việt Nam là đất nước công an trị” hay “Vì sao Việt Nam được xem là một quốc gia phi dân chủ”, rồi trả lời với luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật. Tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn này biểu hiện ở chỗ, nó dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về giá trị nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được, dễ gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhẹ dạ, cả tin vào thông tin mà y nêu ra.…

Read more