Việt Hoàng – Xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước

Xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta là một trong những chiêu thức, thủ đoạn hết sức thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội. Vừa qua, trên trang Thongluan-rdp.org đã đăng tải bài viết của Việt Hoàng với tựa đề “Đảng cộng sản Việt Nam đã chọn phe”. Tác giả bài viết đã lợi dụng sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc từ ngày 30/10 đến 01/11/2022 để suy diễn, bịa đặt, xuyên tạc mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, phủ nhận đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.

Mục đích, nội dung, kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện đầy đủ, cụ thể, rõ ràng trong Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh ngày 01/11/2022.…

Read more