Vạch trần âm mưu đen tối của Nguyễn Đình Cống

Mới đây, trên trang Vietnamthoibao, Nguyễn Đình Cống đã đăng bài viết “Cần rõ ràng hơn sự cam kết pháp lý của Đảng trước nhân dân”. Trong bài viết, Y đã vay mượn lời lẽ của những kẻ “cùng hội, cùng thuyền” đăng lại nội dung cách đây hằng chục năm, đòi “Kiến nghị sửa, bổ sung Điều 4, Hiến pháp”, nhằm mục đích hướng lái dư luận, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Hiến pháp Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, Hiến pháp là văn kiện chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng của mỗi quốc gia, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật; là cơ sở pháp lý của hệ thống chính trị để xây dựng hệ thống pháp luật; nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội và chủ quyền quốc gia, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ.…

Read more