Luận điệu “Vơ đũa cả nắm” của Gió Bấc

Trang mạng xã hội “Rfavietnam” giật tít “Việt Nam cần một nền tư pháp tử tế” của bút danh Gió Bấc. Trong đó: Gió Bấc đã xuyên tạc tình hình tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Với thủ đoạn đưa ra một người, một việc, một hiện tượng đơn lẻ, rồi y “vơ đũa cả nắm” cho cả một nền tư pháp nước nhà: nền tư pháp Việt Nam bị khủng hoảng. Điều đó không thể chấp nhận được, bởi lẽ:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền tư pháp Việt Nam phát triển không ngừng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Uy tín, vị thế của cơ quan tư pháp và các chức danh tư pháp ngày càng được nâng cao; nền tư pháp được xây dựng ngày càng công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của nhân dân.…

Read more