Sự cuồng ngôn của Mai Luân

Gần đây, trên trang “Bbctiengviet” Mai Luân tán phát bài viết: “Việt Nam và ám ảnh an ninh ngoài xã hội, trong chính trường” với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Mai Luân cho rằng: đối ngoại Việt Nam vẫn mong “dĩ bất biến ứng vạn biến” trước trục Trung – Nga đang hình thành, đối chọi lại phương Tây văn minh… thì hậu quả sẽ khôn lường. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more