Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, vô căn cứ của Hạo Nhiên

Mới đây, Hạo Nhiên – kẻ bồi bút quen thuộc trên các diễn đàn phản động đã phát tán nội dung xuyên tạc“Tại sao xã hội Việt Nam ngày càng trở nên sa đọa, tha hóa” trên trang “vietnamthoibao”. Nội dung bài viết không có gì mới, chỉ là những nhận định quy chụp, vô căn cứ hòng phủ nhận thành tựu của Việt Nam trong quá trình thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thời kỳ đổi mới, phủ nhận bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Bằng việc thu nhập những thông tin, chứng cứ rời rạc về những hạn chế, tiêu cực trong xã hội, Hạo Nhiên đã vẽ lên một bức tranh xám xịt về thực trạng xã hội Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo với nhận định rằng “Một xã hội bất công, không tình thương” và ngày càng “tha hóa, đồi bại”.…

Read more