Cách nhìn phiến diện của Hoa Nghi về Phật giáo Việt Nam

Phật giáo Việt Nam có lịch sử lâu đời, luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những đóng góp của Phật giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng, dưới cách nhìn phiến diện của những kẻ mưu đồ bất chính như Hoa Nghi thì y không thấy được những đóng góp của Phật giáo đối với đất nước, mà chỉ lăm le, soi mói, thổi phồng một vài tiêu cực tại các tự viện, chùa chiền trong thời gian qua, rồi lớn tiếng rêu rao cho rằng: Phật giáo chỉ là nơi “buôn thần bán thánh”, “lợi nhuận hóa”, “nơi hưởng thụ nhiều hơn tu đạo và phổ độ chúng sinh”. Thực chất, đây là âm mưu của Hoa Nghi và đồng bọn, cố tình xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận những đóng góp của phật giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.…

Read more