Phản bác quan điểm sai trái của Trần Công Lân

Trên trang “Quyenduocbiet”, kẻ tự xưng Trần Công Lân phát tán tài liệu có tựa đề “Lịch sử”. Trong tài liệu này Y đã bộc lộ rõ bản chất của những phần tử phản động, khi cho rằng: “Kể từ khi đảng cộng sản Việt Nam xuất hiện thì chính sách giả dối ngụy tạo chính nghĩa dân tộc để giành quyền lực”; “những người cộng sản đã không ngần ngại tiêu diệt một dân tộc hay một chủng tộc bằng đủ mọi phương tiện”; “chủ trương cạo sửa quá khứ”; “đánh bóng chế độ”; “Cộng sản Việt Nam tiếp tục xâm lăng miền Nam Việt Nam” và cho rằng:“Bóng tối đã bao trùm lịch sử Việt Nam từ 1975”… thực chất là những sự thóa mạ lịch sử, xúc phạm Đảng, dân tộc và nhân dân ta, bộc lộ rõ những mưu toan thù địch và chống đối, phá hoại sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đi ngược lại xu thế của tiến bộ và phát triển, không thể không phê phán.…

Read more