Cảnh giác với chiêu trò đòi thành lập “Công đoàn độc lập” của Hồng Dân

Vừa qua, Hồng Dân, có bài viết “Vì sao Việt Nam vẫn cho rằng công đoàn độc lập” là chống phá?” trên trang mạng xã hội “Vietnamthoibao”. Trong đó y cho rằng “cần phải thành lập tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam”. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái nhằm mưu đồ chính trị thấp hèn, từng bước đi đến hình thành một tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần khẳng định ngay đây là sự đánh tráo khái niệm, bịa đặt trắng trợn , bởi thực tế Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021). Bộ Luật Lao động có 01 chương riêng về “Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (TCĐDNLĐ)” (chương 13). Xin nhấn mạnh TCĐDNLĐ tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thống qua đối thoại, thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.…

Read more