Phản bác quan điểm sai trái của Việt Thủy

Trên trang “Thongluan-rdp”, Việt Thủy có bài viết “Cần thay đổi văn hóa để đất nước sớm có dân chủ”, nội dung của bài viết là những luận điệu sai trái, thiếu thiện chí, nhằm phủ nhận giá trị tinh hoa văn hóa Việt Nam. Dưới góc nhìn “phiến diện, một chiều”, Việt Thủy cho rằng “Quốc gia của chúng ta đang đứng trên bờ vực phá sản và tan rã”, “ Đảng cộng sản đang ở trong những giờ phút nguy hiểm cuối cùng”… Đây là những nhận định phi thực tế, nhằm mưu đồ chính trị thấp hèn là phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận giá trị văn hóa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Dân tộc Việt Nam hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên nhiều giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam rất riêng biệt, làm nên “hồn cốt” của dân tộc.…

Read more