Phản bác quan điểm sai trái của Việt Nam Thời Báo

Vừa qua, trên trang “Vietnamthoibao” đăng tải bài viết: “Vì sao quyền con người, quyền công dân tại Việt Nam là quyền treo”, cho rằng quyền con người, quyền công dân tại Việt Nam thực tế bị Hiến pháp hạn chế rất nhiều, người dân vẫn không có quyền. Thực chất đây là sự xuyên tạc quyền con người, quyền công dân của Việt Nam thời báo.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, quyền con người, quyền công dân  là mục tiêu, động lực của sự phát triển, là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa đến kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng… Bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và bảo đảm quyền lực của nhân dân.…

Read more