CHIÊU TRÒ NHAM HIỂM CHIA RẼ QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN CỦA NGUYỄN HỒNG LĨNH

Nhận thức rõ mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân đã tạo nên sức mạnh to lớn, vô địch của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị luôn tìm mọi phương cách tung ra các chiêu trò vô cùng nham hiểm để phá hoại, công kích hòng chia rẽ, ly gián giữa Đảng với nhân dân; lôi kéo, kích động, tách nhân dân ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho dân xa Đảng, thậm chí đối lập với Đảng.

Mới đây trên Facebook Hoa Mai Nguyễn, Nguyễn Hồng Lĩnh có bài viết “Đảng CSVN có thực sự phát huy vai trò của nhân dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng?”, trong đó chứa đựng quan điểm, tư tưởng, nhận thức phiến diện, sai lầm, lệch lạc, không đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng.…

Read more