Đấu tranh thủ đoạn lợi dụng tệ tham nhũng để chống phá cách mạng Việt Nam

Trang “Doithoaionline” có đăng tải bài viết: “Luật phòng, chống tham nhũng kém hiệu quả” của tác giả Hà Nguyên. Bài viết cho rằng: chuyện “củi – lò” là những “đổi chác quyền lực”; chuyện “củi – lò” nên là việc của nội bộ Đảng, bởi nó không đại diện cho hệ thống luật pháp quốc gia… Có thể khẳng định rằng đây là những giọng điệu rất nguy hiểm hòng phủ nhận thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cần nhất quán rằng, trong xã hội có phân chia giai cấp, có nhà nước, sự tồn tại của tham nhũng là tất yếu. Bóng ma tham nhũng bao phủ khắp toàn cầu. Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, tham nhũng còn làm băng hoại đạo đức, lối sống xã hội; làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng cầm quyền và chế độ xã hội.…

Read more